V OGÓLNOPOLSKI KONGRES
OCHRONY ŚRODOWISKA

Nowe rewolucyjne zmiany w Prawie Wodnym 2017 r.
aktualne wytyczne w zakresie gospodarowania odpadami, emisji do powietrza, uzyskiwania pozwoleń,
zezwoleń i decyzji środowiskowych

28 września 2017 r.

Poznań, hotel Novotel Centrum

10:00 - 17:30

Zapisz się

Dzięki udziałowi w Kongresie:

Icon1

Zapoznasz się z nowymi obowiązkami środowiskowymi na II półrocze 2017 r. oraz na 2018 r. – dowiesz się co dla Twojego przedsiębiorstwa oznacza całkowicie nowe Prawo Wodne i jak przygotować się do wdrożenia jego zapisów

Icon1

Poznasz nową procedurę wydawania zezwoleń, pozwoleń i decyzji środowiskowych przez Starostwa, Urzędy Marszałkowskie, RDOŚ i WIOŚ i GIOŚ

Icon1

Nauczysz się, jak wstępnie oszacować nową wysokość opłaty za usługi wodne

Icon1

Otrzymasz aktualne wytyczne w zakresie prowadzenia ewidencji zanieczyszczeń oraz odpadów

Co wyróżnia nasz Kongres?

 • Przez ostatnie pół roku prowadziliśmy szerokie badania dotyczące problemów przedsiębiorstw w zakresie ochrony środowiska – podejmujemy tylko te zagadnienia, które są dla Państwa niejednoznaczne i najbardziej kłopotliwe,
 • Tylko u nas będą Państwo mieli możliwość przeprowadzenia unikalnych i wartościowych indywidualnych konsultacji z zaproszonymi ekspertami,
 • Podczas naszej konferencji przedstawimy podsumowanie nt. zmian prawych, które nieuchronnie wejdą w życie jeszcze w tym roku wraz z komentarzem, jak przygotować się do wdrożenia nowych wymogów,
 • Dzięki unikalnej formule bloków eksperckich, sesji pytań i odpowiedzi oraz panelu warsztatowego – symulacji obliczeń opłat za usługi wodne będą Państwo potrafili zastosować wiedzę pozyskaną podczas naszego wydarzenia w codziennej pracy.

Program Kongresu

blok i

Nowe PROCEDURY PRAWNE obowiązujące w 2017 r.: nowelizacja KPA, ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców

DOWIESZ SIĘ:

 • Co nowy, obowiązujący od 1 czerwca 2017 r, KPA zmienił w zakresie ubiegania się o zezwolenia, pozwolenia, decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
 • Jakie modyfikacje KPA nastąpiły w odniesieniu do wydawania nakazów, w tym wstrzymania działalności, egzekwowania opłat i administracyjnych kar pieniężnych
 • Co w praktyce zmieniło się w przepisach dotyczących ocen oddziaływania na środowisko po 1 stycznia 2017 r.
 • Jakie konsekwencje dla przedsiębiorców ma nowelizacja POŚ wprowadzona ustawą o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenie prawnego przedsiębiorców

blok ii

REWOLUCJA W PRAWIE WODNYM

Uwaga!

Już w III kwartale 2017 r. wejdzie w życie nowe Prawo Wodne, które przewiduje wprowadzenie bardzo rozbudowanego katalogu opłat za pobór wód i wprowadzanie ścieków do wód i ziemi. Dodatkowo zmianom ulegnie system zgód wodnoprawnych, które wydawać będzie zupełnie nowych organ – Wody Polskie

DOWIESZ SIĘ:

 • Jakie zmiany czekają przedsiębiorstwa wykorzystujące wodę do celów produkcyjnych oraz przedsiębiorstwa wodociągowe – w układzie „jest – będzie” zaprezentujemy kluczowe przepisy nowej ustawy
 • Jakie dokumenty, zestawienia, wyliczenia należy już teraz gromadzić na potrzeby ubiegania się o nowe zgody wodnoprawne lub aktualizowania starych pozwoleń
 • Z jakich obowiązków przedsiębiorstwo będzie musiało się wywiązać w okresie przejściowym 2017–2018, które powinności będą musiały być realizowane „po staremu”, a które wg nowych regulacji
 • A. Ocena, pozwolenie, zgłoszenie wodnoprawne:
  • W jakich sytuacjach i w jakim trybie przedsiębiorstwo będzie musiało się starać o wydanie nowego pozwolenia wodnoprawnego, wymogi formalne
  • Kiedy inwestycje, modernizacje lub inne działania przedsiębiorstwa będą wymagały wydania oceny wodnoprawnej, obowiązkowe formy wniosków
  • W jakim trybie, z jaką dokumentacją, wg jakiej procedury będzie przeprowadzane zgłoszenie wodnoprawne
  B. Opłaty za usługi wodne:
  • Pobór wód, odprowadzanie ścieków oraz wody opadowe i roztopowe - w jaki sposób będą naliczane nowe opłaty i czym jest ich nowy składnik - opłata stała?
  • Jaką dokumentację należy co roku przekazywać Wodom Polskim? W jaki sposób można będzie odwołać się od ustalonej przez Wody kwoty opłaty stałej i zmiennej?
  • Jak rozwijać przedsiębiorstwo aby, w nowym systemie prawnym, ograniczać koszty korzystania z wód?

  Sesja pytań i odpowiedzi

  Po panelu nasi specjaliści pozostaną do Państwa dyspozycji, aby „na gorąco” wymienić poglądy, poruszyć wszelkie wątpliwości, udzielić wyjaśnień, podpowiedzi i porad w zakresie interesujących Państwa kwestii.

blok iii

OBOWIĄZKI W GOSPODARCE ODPADAMI 2017-2018

RING EKSPERCKI!

Nasi eksperci „wezmą pod lupę” najważniejsze przepisy w zakresie gospodarowania odpadami i podpowiedzą, jak zastosować i pogodzić wytyczne różnych, często wykluczających się wymagań. Na podstawie realnych przykładów z przedsiębiorstw przedstawią, które przepisy i wymagania bywają niespójne i co w takiej sytuacji powinien robić specjalista ds. ochrony środowiska

DOWIESZ SIĘ:

 • Jakie są aktualne zasady wydawania zezwoleń oraz innych decyzji w zakresie gospodarki odpadami: zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów, decyzje na odzysk i unieszkodliwianie
 • Jaka procedura obowiązuje przy konieczności wprowadzenia zmian w wydanych decyzjach i związane z tym opłaty – kiedy organ może cofną decyzję, a nawet wstrzymać działalność
 • Jak prawidłowo klasyfikować i unieszkodliwiać najbardziej problematyczne rodzaje odpadów przemysłowych, kiedy odpad musi być klasyfikowany jako niebezpieczny oraz kiedy może być przekwalifikowany na inny niż niebezpieczny
 • Zmiany w BDO oraz obowiązkach sprawozdawczych – jakich nowych rozwiązań prawnych mogą spodziewać się w II połowie 2017 r. przedsiębiorcy
 • Jak prawidłowo prowadzić w roku 2017 ewidencję odpadów, by nie została zakwestionowana w czasie kontroli
 • Jak klasyfikować produkty uboczne, kiedy następuje utrata statusu odpadu, klasyfikacja metod odzysku i unieszkodliwiania

blok iv

EMISJA DO POWIETRZA, OBOWIĄZUJĄCE W 2017 R. ZASADY EWIDENCJI

100 procent praktycznych przykładów!

Nasz prelegent omówi najbardziej problematyczne sytuacje, jakie zdarzają się w praktyce przedsiębiorstw. Powie, o czym obowiązkowo należy pamiętać, prowadząc bieżącą ewidencje i jakie dane gromadzić, aby poprawnie skompletowane informacje do rozliczenia opłat za korzystanie ze środowiska i przygotowania raportu do KOBIZE za 2017 r.

DOWIESZ SIĘ:

 • Różnice pomiędzy KOBIZE a raportem do UM - jak prowadzić ewidencję na potrzeby obu raportów? Jak rozliczać auta? Jakie nowe substancje należy wykazywać od 2017 roku?
 • Jak rozliczać emisje związane z przeładunkiem oleju napędowego, uwalnianiem czynnika chłodniczego z instalacji klimatyzacyjnych oraz inne niezorganizowane?
 • Czym lepiej rozliczyć kotły, aby zmniejszyć opłatę - ryczałtem czy wskaźnikami emisji? w jakich przypadkach emisja niezorganizowana będzie wymagała pozwolenia?
 • W jakich sytuacjach urzędy kwestionują zestawienia za korzystanie ze środowiska – najczęstsze pułapki na podstawie błędów ze sprawozdań za rok 2016

blok v

SPECJALNY PANEL WARSZTATOWY: Symulacja obliczeń nowych opłat za Usługi Wodne

UWAGA!

Liczymy na żywo nowe opłaty za Usługi Wodne. Trzy odmienne przedsiębiorstwa - małe, średnie i duże. Różne sposoby korzystania z wód - pobór podziemny i powierzchniowy, ścieki do wód i do ziemi, wody opadowe i roztopowe. Szeroki zakres użytkowanych instalacji.Prelegent na żywo skalkuluje nowe opłaty z użyciem wskaźnika SNQ, opłaty stałej, zmiennej i pokaże, jak zoptymalizować strukturę przedsiębiorstwa, aby je pomniejszyć

Do udziału w Kongresie zapraszamy

Do udziału w Kongresie zapraszamy:

 • podmioty posiadające pozwolenia zintegrowane
 • podmioty wprowadzające do powietrza gazy i pyły, w tym firmy posiadające samochody
 • firmy pobierające wodę do celów produkcyjnych wprowadzające ścieki do wód lub ziemi
 • przedsiębiorców gospodarujących odpadami i opakowaniami
 • producentów, importerów i eksporterów opakowań lub produktów w opakowaniach
 • specjalistów ds. ochrony środowiska i osoby, które zajmują się w firmie rozliczeniami z UM WIOŚ
 • przedstawicieli administracji publicznej, pracowników urzędów samorządowych i spółek komunalnych

Prelegenci:

Mariusz Dyka

Mariusz Dyka

Od 22 lat pracownik administracji rządowej i samorządowej, Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska w Starostwie Powiatowym w Gliwicach. Posiada uprawnienia geologiczne z zakresu hydrogeologii...

Zobacz więcej

nr V-1470., geologii inżynierskiej VII-1447, geologii złożowej III-0539. Geolog powiatowy w Starostwie Powiatowym w Gliwicach, do którego obowiązków należy realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i geologii w tym obejmujących nadzór nad wydawaniem zezwoleń, pozwoleń i zaświadczeń oraz nadzór nad prowadzeniem działań kontrolnych . Uczestniczył w projektach i realizacji zadań związanych z ochroną środowiska, w szczególności wód podziemnych w tym: sporządzaniu „Warunków korzystania z wód zlewni Górnej Odry” w ramach umowy z firmą „PECTORE-ECO” Sp. z o.o. oraz w ramach umowy z firmą „MOTT MACDONALD POLSKA” Sp. z o.o. w „Opracowaniu aktualizacji: Programu wodno-środowiskowego Kraju i planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy”. Od około 20 lat prowadzi szkolenia z takich zakresów ochrony środowiska jak: stosowanie przepisów ustawy prawo wodne, zagadnienia związane z gospodarką odpadami, ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym, stosowanie przepisów ustawy prawo geologiczne i górnicze, uwarunkowania prawne prowadzenia prac rekultywacyjnych. Członek Regionalnej Komisji do spraw ocen oddziaływania na środowisko (stanowiącej organ opiniodawczo-doradczy Dyrektora RDOŚ) Rady gospodarki wodnej regionu wodnego przy dyrektorze RZGW w Gliwicach (stanowiącej organ opiniodawczo doradczy Dyrektora RZGW).

Agnieszka Lipniacka-Piaskowska

Agnieszka Lipniacka – Piaskowska

Dr inż. W latach 1999 - 2012 r. była pracownikiem Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie. Obecnie prowadzi sprawozdawczość obejmującą: opłaty za korzystanie ze środowiska, KOBiZE, PRTR, gospodarowanie odpadami,

Zobacz więcej

dla kilkunastu podmiotów, w tym zakładów posiadających pozwolenie zintegrowane, m.in.: FUTREX Sp. z o.o. czy NORPOL Sp. z o.o. Ponadto koordynuje procesy inwestycyjne, w tym uzyskiwanie decyzji środowiskowych dla inwestycji takich jak: rozbudowa zakładu produkcji pasz, budowa parkingu na 50 samochodów ciężarowych, zmiana sposobu użytkowania fermy norek poprzez zwiększenie obsady. Od 10 lat prowadzi szkolenia w zakresie gospodarki odpadami oraz przepisów ustawy Prawo Ochrony Środowiska.

Hanna Marlière

Hanna Marlière

Specjalistka z zakresu ochrony środowiska i gospodarki odpadami zajmująca się wdrażaniem systemów selektywnej zbiórki odpadów, technologiami przetwarzania, w szczególności bioodpadów, uzyskiwaniem decyzji w postępowaniach administracyjnych.

Zobacz więcej

Od ponad 10 lat związana z branżą gospodarki komunalnej, pierwotnie prowadziła własny zakład przetwarzania, następnie przez 6 lat była Projekt Managerem i członkiem Zarządu w międzynarodowej korporacji, obecnie, prowadzi własną firmę konsultingową. Aktywnie uczestniczy w debacie publicznej nt. krajowego i europejskiego prawa, konsultantka krajowych (PIGO, KIG) i międzynarodowych (EEB, ECN, FEAD) organizacji branżowych. Autorka licznych publikacji w prasie branżowej oraz prelegentka podczas kluczowych wydarzeń branży ochrony środowiska w Polsce - poruszała m.in. takie tematy jak: standardy MBP, systemy selektywnej zbiórki, utrata statusu odpadów itp.. Czynnie działa także w sektorze pozarządowym poprzez Fundację Pro terra zajmującą się edukacją ekologiczną i na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Edyta Norkowska

Edyta Norkowska

Inspektor Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Poznaniu. Doświadczony ekspert w zakresie ochrony środowiska. Jako inspektor zajmuje się sprawami dotyczącymi odpadów, w tym kontrolą przestrzegania zasad gospodarki odpadami oraz wydawaniem decyzji.

Włodzimierz Urbaniak

Włodzimierz Urbaniak

Dr hab., profesor na Wydziale Chemii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy. Obszar zainteresowań obejmuje zagadnienia...

Zobacz więcej

związane z monitoringiem środowiska, technologiami zagospodarowania odpadów ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych, technologiami „bezodpadowymi” produkcji nowych materiałów, oraz prawnymi aspektami gospodarki odpadami. Autor lub współautor ponad 250 publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych, w tym m. in. cyklu artykułów nt. interpretacji oraz stosowania przepisów związanych z gospodarką odpadami i opakowaniami ukazujących się w miesięczniku Recykling oraz Przegląd Komunalny. Redaktor prowadzący i współautor poradników „ Odpady i opakowania – nowe regulacje i obowiązki” Wyd. Forum , Poznań 2001-2005 oraz „ Klasyfikacja, ewidencja i gospodarka odpadami” Wyd. Forum (od 2003 r). Współautor ponad 120 patentów i zgłoszeń patentowych, w tym 3 międzynarodowych (PCT), w tym związanych z ochroną środowiska oraz wykorzystaniem i przetwarzaniem odpadów. Ponadto autor lub współautor ok. 150 wystąpień i komunikatów prezentowanych na konferencjach krajowych i zagranicznych oraz ponad 80 ekspertyz i opracowań wykonanych na zamówienie instytucji publicznych lub przedsiębiorców. Ekspert Polskiej Izby Ekologii w zakresie gospodarki odpadami. Rzeczoznawca Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego.

Arkadiusz Gerono

Arkadiusz Gerono

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Od 10 lat w branży wodociągowo-kanalizacyjnej, w tym od 5 lat na stanowisku kierownika Działu Kontrolingu i Budżetowania w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji...

Zobacz więcej

"WODNIK" Sp. z o.o. w Jeleniej Górze. Współprowadzący szkolenia z zakresu controllingu w branży wodociągowo-kanalizacyjnej, konsultant w zakresie analiz ekonomicznych w branży wodociągowo-kanalizacyjnej. Jako Kierownik Działu Kontrolingu i Budżetowania odpowiadam m.in. za budowanie, realizacje i rozliczanie budżetów Spółki oraz Wieloletnich Planów Rozwoju i Modernizacji, a także budowę taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe zaopatrzenie ścieków.

Mary Newshoes

Lorem ipsum dolor sit amet enim. Etiam ullamcorper. Suspendisse a pellentesque dui, non felis. Maecenas malesuada elit lectus felis, malesuada ultricies. Curabitur et ligula. Ut molestie a, ultricies porta urna. Vestibulum commodo volutpat a, convallis ac, laoreet enim. Phasellus fermentum in, dolor. Pellentesque facilisis. Nulla imperdiet sit amet magna. Vestibulum dapibus, mauris nec malesuada fames ac turpis velit, rhoncus eu, luctus et interdum adipiscing wisi. Aliquam erat ac ipsum. Integer aliquam purus.

powrót

Koszt uczestnictwa

Cena standardowa: 599 zł netto (736,77 zł brutto)

Novotel Poznań Centrum

Lokalizacja

Novotel Poznań Centrum
Pl. Wł. Andersa 1,
61-898 Poznań
godz. 10.00 - 17.30

Pakiet uczestnika zawiera:

 • Gwarantujemy Państwu wykłady oraz warsztaty prowadzone przez wybitnych specjalistów – dzięki temu macie Państwo pewność, że przedstawiona wiedza ma najwyższy certyfikat jakości.
 • Każdy uczestnik bierze udział w blokach eksperckich, sesjach pytań i odpowiedzi oraz panelu warsztatowym – opartych na dokładnym omówieniu studiów przypadków,
 • Zapewniamy Państwu bieżące konsultacje z ekspertami – dzięki temu jednego dnia w jednym miejscu będziecie Państwo mogli zweryfikować swoje problemy i wątpliwości.
 • Każdego z Państwa zapraszamy na lunch oraz przerwy kawowe.
 • Potwierdzeniem pozyskania unikalnej wiedzy będzie profesjonalny certyfikat poświadczający udział w kongresie

Najczęściej zadawane pytania:

Jak zgłosić udział w V Kongresie Ochrony Środowiska?

Aby zapisać się na konferencję, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.kongresochronysrodowiska.pl . W przypadku problemów prosimy wysłać wiadomość e-mail pod adres BOK@forum-media.pl z informacją o chęci wzięcia udziału w konferencji.

Co zrobić kiedy nie otrzymałem potwierdzenia przyjęcia mojego zgłoszenia?

Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego automatycznie generuje się potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, jeśli takie potwierdzenie nie pojawi się, to prosimy o kontakt mailowy z Biurem Obsługi Klienta (BOK@forum-media.pl) i zgłoszenie problemu.

Czy przy mnogim zgłoszeniu mogę liczyć na zniżkę?

W przypadku zgłoszenia przez jeden podmiot więcej niż dwóch uczestników przysługuje rabat:
3 osób - organizator udzieli 10% rabatu,
4 osób - organizator udzieli 15% rabatu,
5 osób - organizator udzieli 20% rabatu.
W przypadku jednorazowego zgłoszenia powyżej 5 osób możliwa jest indywidualna negocjacja cen uczestnictwa. W tej sprawie należy się skontaktować pod numerem telefonu 61 66 55 800. Rabaty nie łączą się ze sobą.

Jak wprowadzić zmiany w danych podanych do faktury?

Wszelkie zmiany dotyczące danych podanych do faktury należy wysłać drogą mailową pod adres BOK@forum-media.pl. Zmiany zostaną wprowadzone w ciągu 48 h.

Jak mogę zapłacić za udział w konferencji?

Płatności za konferencję można uregulować na podstawie wystawionej przez Organizatora faktury pro forma wysyłanej na adres e-mail Zamawiającego podany w zamówieniu najpóźniej 5 dni przed datą konferencji. Możliwa jest płatność online bezpośrednio po wypełnieniu formularza zgłoszenia. W przypadku dokonania płatności przed terminem konferencji faktura VAT zostanie wysłana w ciągu 7 dni od zaksięgowania wpłaty.

Czy wystawiane są faktury za uczestnictwo?

Tak, każda firma zgłaszająca się do udziału w wydarzeniu otrzyma fakturę. W przypadku dokonania płatności przed terminem konferencji faktura VAT zostanie wysłana w ciągu 7 dni od zaksięgowania wpłaty. W przypadku braku płatności przed konferencją w terminie 7 dni po terminie konferencji Organizator wystawi i prześle Zamawiającemu fakturę VAT.

Co się stanie jeśli nie zapłacę przed konferencją – czy to oznacza rezygnację z udziału?

Nieuregulowanie płatności przed terminem konferencji nie jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w konferencji.

Czy mogę zrezygnować z udziału w konferencji?

Uczestnik ma prawo zrezygnować z konferencji w terminie do 30 dni przed datą konferencji. Osoba, która zapisała się i nie zrezygnowała z udziału w terminie do 30 dni przed datą konferencji, zostanie obciążona kosztami uczestnictwa, nawet jeśli nie wzięła udziału w wydarzeniu niezależnie od przyczyn, dla których nie dotarła na konferencję . Uczestnik, który nie wziął udziału w konferencji, otrzyma drukowane materiały konferencyjne oraz prezentacje multimedialne, na których udostępnienie zgodzi się prelegent.

Jak zmienić nazwisko uczestnika konferencji?

Aby zmienić dane uczestnika konferencji należy wysłać wiadomość mailową pod adres BOK@forum-media.pl. W wiadomości proszę podać dane, jakie mają zostać zmienione, oraz numer klienta lub nazwę podmiotu zgłaszającego.

Czy otrzymam materiały konferencyjne?

Każdy uczestnik otrzyma materiały składające się z drukowanych materiałów merytorycznych oraz prezentacji multimedialnych. Zapewniamy również długopis i notatnik. Po zakończeniu konferencji każdy uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający udział w wydarzeniu.

Do kiedy można zapisywać się na konferencję?

Udział w konferencji można zgłaszać do 27 września 2017 r.

Gdzie i kiedy odbywa się konferencja?

Konferencja odbędzie się 28 września 2017 r. w NOVOTEL POZNAŃ CENTRUM, Pl. Wł. Andersa 1, 61-898 Poznań

W jakich godzinach trwać będzie konferencja?

Przewidywany czas trwania konferencji: 10:00-17:30.KONTAKT

Potrzebujesz szczegółowych informacji?
Aby skontaktować się z nami, wypełnij poniższy formularz:

 


 

Wiadomość*:

Pytania merytoryczne:

Piotr Langowski

piotr.langowski@forum-media.pl
Tel. 61 66 55 883

Pytania dotyczące faktur i rozliczeń:

Tel. 61 66 55 774

Organizator: